< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

ZŪRU PAMATSKOLA

Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 10, Vārves pag., Ventspils novads, LV-3623,

direktore Santa Broša,
tālr. 22041992,
e-pasts: [email protected]
Direktores vietnieces izglītības jomā Iveta Mātere.
Direktores vietniece audzināšanas jomā Evita Kubinska.
Saimniecības pārzine Guna Hamstere, tālr. 26451818.

2020./2021. mācību gadā skolā mācās 142 skolēni un 32 bērni apgūst pirmsskolas izglītības programmu. Skolā strādā logopēds, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs un psihologs.

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
KĀRTĪBA PAR EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANU

Skola dibināta 1836. gadā Zūru pagastā. Mainījušās pagasta robežas un nosaukumi, bet skola savu vārdu saglabājusi. Lielākie skolas pārbūves darbi veikti 1919., 1953. un 1984. gadā. 1971. gadā uzcelta skolas piebūve, 1975. gadā – skolas ēdnīca, bet 1977. gadā – sporta zāle.
Skolā ir labiekārtoti mācību kabineti. Sporta nodarbības notiek bērniem un pieaugušajiem plašā sporta zālē, trenažieru zālē un sporta laukumā. Ir bibliotēka ar lasītavu, kurā ir iespēja izmantot interneta pieslēgumu. Skola nodrošina kvalitatīvu ēdināšanu.
Skola akreditēta 2016. gada maijā uz 6 gadiem.

Izglītības programmas

Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111) – 5 un 6 gadus veciem bērniem;
Pamatizglītības programma (kods 21011111);
Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811).

Interešu izglītība

Koris 1.–4. klasei;
Vokālā studija 5.–9. klasei;
Valodu pavēlnieks 5.–6. klasei;
Netradicionālie rokdarbi 1.–4. klasei;
Dekorēšanas mākslas pulciņš 5.–9. klasei;
Lietu otrā dzīve 5.–9. klasei;
Modernās mākslas veidošanas pulciņš 1.–4. klasei;
Hip-hop dejas 1.–9. klasei;
Tautas dejas 1.–9. klasei.

Ārpusstundu nodarbības

5 un 6 gadus veciem bērniem plastilīna veidošanas nodarbības;
Hip-hop un mūzikas studija.
Katru dienu notiek sporta treniņi no 1.–9. klasei;
Darbojas mācību un radošās grupas sākumskolas klasēm.

Tradīcijas

Zinību diena, Dzejas dienas, Rudens un pavasara krosi, Skolotāju diena, Miķeļdienas tirgus, Mārtiņi, Lāčplēša diena, Valsts svētki, Ziemassvētki, Skatuves runas konkurss, Valentīndiena, Ģimenes diena, Pēdējais zvans, Izlaidums.